தமிழுக்கு நீ தாழ்ச்சியடி!….

வான வீதியில் வட்டமிட்டு நடம்புரியும் வெண்ணிலாவே
போன தலைமுறையும் நீ கண்டனையோ வெண்ணிலாவே
தரங்கெட்ட மனிதர் அப்போது வாழ்ந்தனரோ வெண்ணிலாவே
தரமான மாந்தர்களே வாழ்ந்தனரென்று சொல் வெண்ணிலாவே.

பூமியில் உனக்கு நிகர் ஏதுமில்லையடி வெண்ணிலாவே-எம்
தமிழுக்கு நீ தாழ்ச்சியென்று உணர்வாய் வெண்ணிலாவே
கவிபாடும் எனக்கு காவியத் தலைவியடி வெண்ணிலாவே
புவி உள்ளமட்டும் உன்னெழில் பாடும் வெண்ணிலாவே

பெண்ணுக்கு உனை உவமை சொல்வார் வெண்ணிலாவே
தண்டாமரையின் எழில் உன்னெழிலுக்கு நிகராமோ வெண்ணிலாவே
பண்பட்ட பெண்மையும் உன்னெழிலுக்கு அடிமையடி வெண்ணிலாவே
பண்பாடும் தமிழுக்கு நீ தாழ்ச்சியடி வெண்ணிலாவே.
****************************
எழுதிய நாள்: 13.07.1989.