நீ பெண்ணாய் இருப்பதால்…


நீ
உப்பாய் இருந்தால்
நான்
உவர்ப்பாய்.

நீ
பாக்காய் இருந்தால்
நான்
துவர்ப்பாய்.

நீ
வேம்பாய் இருந்தால்
நான்
கசப்பாய்.

நீ
மிளகாய் இருந்தால்
நான்
காரமாய்.

நீ
கனியாய் இருந்தால்
நான்
இனிப்பாய்.

நீ
தேனாய் இருந்தால்.
நான்
தித்திப்பாய்.

நீ…
பெண்ணாய் இருப்பதால்
நான்
காதலனாய்.
ஃஃஃ
Already posted in காணியாறு on SUNDAY, JULY 09, 2006
இவன்: மா. கலை அரசன்
ஃஃஃ

பொன்னன் வந்தான் தெருவினிலே..

rose-dance.gif
பொன்னன் வந்தான் தெருவினிலே
பொசுக்கும் ஒளிதான் விழியினிலே
வஞ்சம் கலந்த நெஞ்சினனே
வன்முறை செய்வதில் வல்லவனே!.

கண்டனன் நாயை தெருவினிலே
கல்லை எடுக்க குனிந்தனனே
கண்ட நாயும் ஓடியதே
கடமையென்றே ஓடினன் பின்னே!!.

கல்முள் தாண்டி ஓடினரே
கல்தடுக்கி விழுந்தனன் பொன்னனுமே
பல்லொன்று வீழ எழுந்தனனே
கல்லும்பார்த்து சிரித்தது அவன்முகமே!!!.

ஃஃஃ
எழுதிய நாள் : 25.09.1989.
இவன் : மா. கலை அரசன்.
ஃஃஃ