பட்டுப் பூச்சி


பட்டுப்பூச்சி பட்டுப்பூச்சி – நீ
எங்கிருந்து வந்தாயோ
நல் மழை நாளில்
வானிருந்து வீழ்ந்தாயோ
வீழ்ந்ததாலே சிவந்து – ரோஜா
இதழ்போல் ஆனாயோ
சிறார் எங்களோடு மகிழ்ந்து
விளையாடிச் செல்வாயோ.

-o0o-
நட்புடன்,
இவன்: மா. கலை அரசன்.

நம்பிக்கை

தத்தல் நடைபயிலும்
குழந்தையின்
சறுக்கல்கள்.

பறக்கத்துடிக்கும்
பறவைக் குஞ்சின்
சிறகடிப்பு.

கறையைத்தொட்டு விட துடிக்கும்
அலையின்
ஓயாத துடிதுடிப்பு.

ஃஃஃ

நட்புடன்,
இவன்: கலை அரசன்.