யாரது புகைப்பது.

அச்சச்சோ அச்சச்சோ
………யாரது புகைத்து புகைவது
அவர்விட்ட புகையாலே

………எந்தன் மூச்சும் திணருது
அவதிப்பட்டே கதறுது

………அல்லல்ப்பட்ட என் இதயம்
அவசியமென்றால் புகைத்திடு

………புகையை முழுதாய் குடித்திடு.
ஃஃஃ

இவன்: மா. கலை அரசன்.