காகிதங்கள்

பறக்கும் உயிரற்ற வண்ணத்துப்பூச்சிகள்
சிறுவர்கள் கைகளில் கிழியும்
காகிதங்கள்.
ஃஃஃ

வஞ்சகனே என் இறைவா.

ஓடும் நதியில் உனைக்கண்டேன்
ஓங்கும் மலையில் உனைக்கண்டேன்
பவுர்ணமி நிலவில் உனைக்கண்டேன்
பட்டப் பகலில் உனைக்கண்டேன்
அண்ட வெளியில் உனைக்கண்டேன்
தென்றல் காற்றில் உனைக்கண்டேன்
வீசும் புயலில் உனைக்கண்டேன்
வீணர்களின் பேச்சில் உனைக்கண்டேன்
கொட்டும் மழையில் உனைக்கண்டேன்
குழந்தையின் சிரிப்பில் உனைக்கண்டேன்
துள்ளும் இளமையில் உனைக்கண்டேன்
துவளும் முதுமையில் உனைக்கண்டேன்
நன்மை தீமையிலும் உனைக்கண்டேன்
ஏழையில் கண்ணீர் துளிகளில்மட்டும்
உனைக் காணவிலேலையே
வஞ்சகனே என் இறைவா.
ஃஃஃ