தற்கொலை!…

ஏனிந்த மடமை
எதற்கிந்த சிறுமை
இழி பிறப்பே நீ இறந்த பின்னும்
உனைத் தூற்றித்திரிவேன்.

தெருவோர நாய்க்கு நீ தாழ்ந்தா போனாய்
அன்னை உனக்கு பாலாய் ஊட்டியது
தன் உதிரம் தானே.

தந்தை நீ வளர்கையில்
வளர்த்தது தன்னம்பிக்கைத்தானே.
மூடனே எங்கு தொலைத்தாய்
உன் நம்பிக்கையை!…

எப்படி மறந்தாய் நன்றி பகர்தலை
இனி என்றடைப்பாய் பெற்ற கடனை
பாதகனே கடன்வைத்து
பரிதவிக்க விட்டு விட்டு நீ சென்றதேன்?

எந்த மிருகமும்
தன்னைத்தானே மாய்ப்பதில்லை
கோழையாய்.
மானிடனே உனக்கு மட்டும்
ஏனிந்த மடமை
எதற்கிந்த சிறுமை.
ஃஃஃ

என்னுடன் வேலை செய்து ஓய்வு பெற்ற நண்பரின் மகன் இன்று(22.11.06) கோழையாய் தற்கொலை செய்து கொண்டான். மனது பொருக்கவில்லை. எழுதிவிட்டேன்.