உலகம் என்பது…

உலகமென்பது பரந்து விரிந்த வாவியடா
அலையடிக்கும் நீரதுவே கால வெள்ளமடா

வாவியின் கரையெல்லாம் நாட்டிற்கு சமமடா
ஆவிகொண்ட மனிதரங்கே வாழும் மீனடா

பேரினம் சிற்றினத்தை அடிமைகொண்டு வாழுதடா
பேரிழப்பு வந்தபின்னும் உணர்வுகள் இல்லையடா

நலிந்த புழுவினமே இங்கு ஏழையடா
வலுவிழந்த அவனுக்கிங்கே எந்நாளும் தொல்லையடா

இதையறிந்தபின்னும் உதவுவார் யாருமில்லையடா
வதையன்றறிந்த பின்னும் ஆண்டவனிதை பொறுப்பதேனடா

நம்மினமே வெருக்கும்போது அவனென்ன செய்வானடா
நீஅறி மனிதமெல்லாம் ஓரினம் என்றடா.

ஃஃஃ

நிலையின்மை உன்கொள்கையா?!…

ஒரு நொடி பாடும்
………..மறுநொடி ஓடும்

உச்ச மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும்
………..ஓவென்று கதறியளும்

ஒன்று உயர்வென்று எண்ணும்
………..பிறகதை மாட்சியென்றெண்ணும்

உள்ளமே ஏன் இந்நிலை?
………..நிலையின்மை உன்கொள்கையா?!…
………………….ஃஃஃ