அப்பாவின் நான்காம் ஆண்டு நினைவு நாள்.

அப்பா

    அப்பாவின் நான்காம் ஆண்டு நினைவு நாள்.

அப்பா!…
ஆண்டுகள் நான்கை கடக்கின்றது…
உங்கள் நினைவுகள் நெருங்கியே வருகின்றது;
உங்கள் நினைவு நாட்கள் மட்டுமே நீனைவுட்டுகின்றது
நீங்கள் மரித்துப்போனதை!…
நாட்கள் தினம் நகர்ந்து போகும்
காணியாற்றில் நீங்கள் நட்ட மரம்கூட
ஒருநாள் பட்டுப்போகும்
எங்கள் இளமையும் முதுமையாய் வளர்ந்து போகும்
ஆனால்….
உங்கள் நினைவுகள் மட்டும் எப்போதும் எங்களில்
இளமையாய் செழித்திருக்கும்…
என் நினைவில் நிற்கும் முதல் பதிவே
உங்களின் தோழ்மீது அமர்ந்து
காணியாற்று விளையை உற்றுநோக்கியது தான்;
இப்போதும் அதே தோழ்களில் அமர்ந்தே
உலகை வலம் வருவதாய் உணர்கின்றேன்.