அழகாக பொங்கலிடு…(அ,ஆ…கவிதை-30)

அதிகாலைச் சுபவேளை அழகாக பொங்கலிடு
ஆணவ அழுக்குகளைப் பழையதோடு தீயிலிடு
இனிதான குரல்கொண்டே இனத்தோடுக் குலவையிடு
ஈசுவரனாய் உழவனையும் மதித்தின்று போற்றிவிடு
உலகமக்கள் யாவருமே நலமாக வாழ்ந்துவிட
ஊர்கூடி இந்நன்னாளில் தமிழன்னை தொழுதுவிடு
எல்லோரும் ஏற்றம் பெற்றுத் திகழ்ந்திடவே
ஏழ்மையிங் கில்லாது சாம்பெலன பொசுங்கிடவே
ஐயமின்றி உயிர்க்கும் வரை உழைத்துவிடு
ஒருத்தோடு நாமெல்லாம் இருந்து விட்டால்
ஓவுதலில்லை தமிழனுக்கு உலகினிலே;
ஔசித்தியம் மிகுந்தேத் தெரிவோம் பாரினிலே.

இந்த இடுகையின் மீதமுள்ள பகுதியை படிக்கவும் »